Brand bij Sidegro

28 juli 2022

Hieronder lees je Veelgestelde Vragen en daaronder de verslaggeving over de brand bij Sinegro.  

Veelgestelde vragen 

Ik vermoed dat er asbestvezels op mijn dak/tuin/oprit/auto zijn terechtgekomen. Kan dit kwaad? Wat moet/mag ik doen?

Asbeststukjes vormen enkel een risico als ze asbestvezels vrijstellen, die in droge omstandigheden kunnen opwaaien en ingeademd worden. De vrije asbestvezels die mogelijk tijdens de brand vrijkwamen, zijn onmiddellijk sterk verdund in de buitenlucht en zelden detecteerbaar. Door het breken of belopen van asbeststukjes kunnen mogelijk asbestvezels vrijkomen. Dit kan je vermijden door contact (belopen, …) met de verontreinigde oppervlaktes te vermijden. Zo riskeer je ook niet om via kledij of schoeisel asbestdeeltjes mee te dragen naar binnen.

Beplanting en bodemvocht in de tuin, zeker bij regen of mist, houden asbestdeeltjes altijd in sterke mate vast zodat opwaaiing van asbestvezels minimaal is. Bij droog en winderig weer kan je in afwachting best jouw ramen en deuren gesloten houden.

Wat als ik nog stukjes vind in mijn tuin/tuinmeubelen/…? Wat moet/mag ik doen?

Het is steeds mogelijk dat na de opruimingswerken asbesthoudende fragmenten of asbestflinters worden vastgesteld. Als het sporadisch om enkele stukjes gaat, kan je ze zelf vermijden als je op het volgende let:

 • Vertrappel het materiaal niet.
 • Bevochtig het materiaal om vezelverspreiding te vermijden of reinig met natte doeken.
 • Verpak de asbestfragmenten samen met de eventueel gebruikte natte doeken in een afgesloten luchtdichte zak.
 • Bezorg de verpakte asbestfragmenten vervolgens aan het containerpark.

Jij of jouw verzekeringsmaatschappij wenst in contact te komen met de verzekering van Sidegro? 

Sidegro is tegen brand verzekerd bij verzekeringsmaatschappij Vivium (www.vivium.be). Het polisnummer is 231006141. Voor schadedossiers kan u of uw verzekeringsmaatschappij zich rechtstreeks richten tot Vivium, met vermelding van voormeld polisnummer. 

Je wenst contact te nemen met Sidegro zelf? 

Alle bijkomende vragen in verband met de brand en de gevolgen daarvan, kunnen schriftelijk worden gericht aan het advocatenkantoor van Sidegro, via het mailadres info [at] akurad.be, met als onderwerp 'Brand Sidegro'. Jouw vragen worden uiterlijk binnen de 24 uur beantwoord. 

Waarvoor moet ik contact opnemen met mijn verzekeringsmaatschappij?

De Stad raadt in al haar communicatie aan om in geval van zichtbare of mogelijke schade, steevast de verzekeringsmaatschappij te contacteren. Waarom is dat nodig, want de Stad doet toch ook heel wat ? Waarvoor kunnen/moeten we aankloppen bij onze verzekeringsmaatschappij, en waarvoor bij de Stad ?

De brand bij SIDEGRO leidde tot rechtstreekse schade bij de private eigenaar van de betrokken site (vnl. het verlies van de betrokken loodsen) en zogenaamde onrechtstreekse schade of gevolgschade bij derden. Dergelijke gevolgschade is er zowel op het omliggende openbaar als op het omliggende privaat domein. Die gevolgschade kwam er voornamelijk – zo niet uitsluitend - doordat een deel van het dak van SIDEGRO deels uit asbesthoudende platen bestond. Asbestdeeltjes werden meegevoerd met de rook en de wind. Daarnaast is er op meerdere plaatsen ook geurhinder en roetneerslag, maar daaromtrent is er meer ongemak dan gezondheidsrisico.

De Stad Roeselare is verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk asbestveilig en vervolgens asbestvrij maken van het openbaar domein.

Elke particuliere eigenaar of gebruiker/huurder (bedrijf, burger, ….) is echter zelf verantwoordelijk voor het asbestveilig en vervolgens asbestvrij maken van haar of zijn privaat domein.

De Stad stelde onmiddellijk na de brand de volgende experten aan om haar bij haar opdracht te ondersteunen :

 • een asbestdeskundige om de gevolgschade gedetailleerd in kaart te brengen (= bepalen perimeter) en de Stad te adviseren bij de aanpak van de gevolgschade
 • een erkend en gecertificeerd bedrijf voor de opruiming en eventueel sanering van het openbaar domein.

De (door de Stad aangestelde) asbestdeskundige onderzocht de voorbije dagen in de eerste plaats het openbaar domein. Een eerste uitgangspunt bij dergelijke onderzoeken is immers altijd dat als er asbestresten worden aangetroffen op het openbaar domein, dat ook het geval kan zijn op de aangrenzende private percelen. In het kader van dat onderzoek bezocht de asbestdeskundige in de mate van het mogelijke meteen ook de particuliere woningen die het dichtst bij de brandhaard gelegen waren. Dat werd gedaan om de aard en mate van de verontreiniging te kunnen inschatten, maar ook als een vorm van dienstverlening en ondersteuning van de getroffen burgers, wetende dat veel mensen op zoek waren naar betrouwbare informatie.

Die bezoeken gebeurden echter in hoofdzaak als onderbouw voor de eerste inventarisatie-opdracht en niet overal of veralgemeend. Dat is qua volume werk trouwens niet haalbaar. Er is dus geen unieke asbestdeskundige ter beschikking gesteld door de Stad die op eenvoudige aanvraag op eender welk mogelijks getroffen Roeselaars privaat domein komt of kan komen beoordelen of er al dan niet asbestresten aanwezig zijn.

De (door de Stad aangestelde) opruimingsfirma reinigt dan weer enkel het openbaar domein (met indien mogelijk de aangrenzende voortuinen en opritten) en éénmalig een zeer beperkte private zone, zijnde de meest getroffen zone dichtst bij de brandhaard. Dat werd gedaan als onmiddellijk bewarende maatregel met het oog op de volksgezondheid om zo te vermijden dat eventuele asbestresten van daaruit op het openbaar domein of op het privaat domein zouden terechtkomen.

Zowel de interventies van de door de Stad aangestelde asbestdeskundige als van de opruimingsfirma zijn op het privaat domein dus zeer beperkt, tijdelijk en éénmalig. Het is bovendien enkel een inspanningsverbintenis van de Stad, en geen resultaatsverbintenis. Zo is er ook geen recht of garantie op een bezoek. Het gaat enkel maar om de potentieel meest getroffen woningen, en dan nog. De geselecteerde woningen die bv. niet toegankelijk waren tijdens de ronde(s) op het openbaar domein van de asbestsdeskundige (omdat de bewoners bv. op reis waren), daar gaat de asbestdeskundige geen tweede keer meer langs.

Wat de opruiming betreft: de kans bestaat dat er na een eerste opruiming nog een tweede en eventueel derde of vierde opruiming zal nodig zijn. Asbestresten kunnen zich immers tijdelijk vasthechten aan bomen of struiken, en pas later bij sterke wind vrij komen. Bij een dergelijke vaststelling moet dan opnieuw geruimd worden. De Stad zal een dergelijke opvolgopruiming uiteraard uitvoeren op het openbaar domein, maar heeft geenszins de middelen om iets soortgelijks te doen op het privaat domein. Dat laatste is trouwens ook niet opportuun om redenen van aansprakelijkheid.

Het is dus binnen het hierboven vermelde kader dat de Stad burgers en derden altijd aanraadt eventuele schade aan te geven aan de verzekeringsmaatschappij, los van hetgeen de Stad al dan niet doet. Zowel de expertise als de opruiming op en van private eigendommen is immers steeds een verantwoordelijkheid van de betrokken eigenaar(s), en niet van de Stad. De Stad heeft een dergelijke verantwoordelijkheid enkel voor het openbaar domein. Dat burgers en andere derden de eventuele kosten om de schade te remediëren later zullen proberen te verhalen op de veroorzaker van de gevolgschade, die uiteraard niet de verantwoordelijkheid is van de schadelijdende partij, dat is logisch, maar ook daar komt de Stad niet in tussen. De Stad zal dat enkel doen voor de kosten die zij zelf heeft gemaakt. Vandaar ook het duidelijke advies om altijd in overleg te gaan met de eigen verzekeringsmaatschappij.

De experten van je verzekeringsmaatschappiij kunnen eventuele schade vaststellen en de eventuele sanering verhalen op de verzekering van het bedrijf. Neem zo veel mogelijk foto’s van de neergevallen deeltjes.De verzekeringsmaatschappij zal in dat geval zelf een expert aanstellen die de eventuele schade zal komen vaststellen.

Moeten we eventuele schade als particulier of verzekeringsmaatschappij melden of aangeven bij de politie? Komt de politie ergens tussen in deze kwestie? 

De politie kwam uiteraard tussen op het ogenblik dat de brand zich voordeed om de nodige beveiligende ingrepen te doen. Bij de (verzekeringstechnische) afhandeling van de brand is de politie evenwel geen primair betrokken partij. Het is dus niet nodig om je tot de politie te wenden. De politie heeft immers geen wettelijke opdracht qua vaststelling van schade na een calamiteit (brand, overstroming, storm, ... ) met het oog op het afhandelen van verzekeringsdossiers. Ze heeft daar bovendien ook de middelen niet voor. 

Hoe hoog was mijn blootstelling en hoe groot is de kans dat ik kanker krijg hierdoor? Kan ik dat laten onderzoeken?

Asbeststukjes vormen enkel een risico als ze asbestvezels vrijstellen, die in droge omstandigheden kunnen opwaaien en ingeademd worden. De vrije asbestvezels die mogelijk tijdens de brand vrijkwamen, zijn onmiddellijk sterk verdund in de lucht en zelden detecteerbaar.

Bij een eenmalige blootstelling is het risico sowieso verwaarloosbaar. Werknemers die vaak professioneel met asbest werken, dragen omwille van het risico op regelmatige blootstelling speciale bescherming. Overal zitten er een beetje asbestvezels in de lucht die we inademen. Die achtergrondconcentratie is maximaal 200 vezels/m3. Dat is gelukkig een lage concentratie, waardoor we ons hier geen zorgen over hoeven te maken.

Het inademen van extra vezels moet je wel zoveel mogelijk vermijden. De kans dat je ziek wordt, stijgt met het aantal keer dat je blootgesteld wordt, de duur van de blootstelling en de concentratie van de vezels in de lucht. De kans dat je na één blootstelling ziek wordt, blijft echter verwaarloosbaar.

Je kan je niet laten testen om te onderzoeken of je asbestvezels hebt ingeademd. Een medisch onderzoek onmiddellijk na een vermoeden van blootstelling heeft dus absoluut géén zin, zeker niet als het om een toevallige of eenmalige blootstelling gaat. Zelfs als je op dat moment in contact kwam met vrije asbestvezels, is de kans immers verwaarloosbaar klein dat je er ziek van wordt. Bovendien is er bij asbest een ‘latentietijd’ van gemiddeld 40 jaar tussen blootstelling en ziekte. Dat wil zeggen dat eventuele ziekteverschijnselen pas vast te stellen zijn gemiddeld 40 jaar na het inademen van vrije asbestvezels. Asbestziekten geven dus nooit ziektetekens of symptomen die op korte termijn na de blootstelling opgespoord kunnen worden.

Bestaat er een behandeling die kan voorkomen dat ik ziek wordt na contact met asbest?

Neen, er bestaan geen behandelingen die voorkomen dat je later mogelijk ziek wordt. Het is wel geweten dat roken en asbest elkaars kankerverwekkend vermogen versterken. Dit betekent dat wanneer je rookt en in contact komt met asbestvezels je een hoger risico loopt om ziek te worden dan wanneer je niet rookt en in contact komt met asbestvezels. Door te stoppen met roken, schakel je dit mogelijk extra risico uit.

Ik moet erg hoesten. Heb ik asbestvezels ingeademd?

Het inademen van asbestvezels veroorzaakt geen hoest. Als je in de rook gestaan hebt, zijn je luchtwegen waarschijnlijk geïrriteerd door de rook en dit kan hoestbuien uitlokken.

Mag ik nog groenten/fruit eten uit de tuin?

Asbestvezels zijn alleen gevaarlijk als je ze inademt. Als je ze inslikt of ze komen in contact met je huid is er geen gezondheidsprobleem.

Het enig dat je moet vermijden, is dat je de asbestdeeltjes (ook via schoenen) mee naar binnen zou nemen waar ze dan eventueel later kunnen opwaaien. Spoel daarom bij twijfel de groenten of het fruit buiten grondig af met water.

Mogen we/kinderen/huisdieren nog buiten – in de tuin?

Asbeststukjes vormen enkel een risico als ze asbestvezels vrijstellen, die in droge omstandigheden kunnen opwaaien en ingeademd worden. Door het breken of belopen van asbeststukjes kunnen potentieel asbestvezels vrijkomen. Dit kan je vermijden door contact (belopen, …) met de verontreinigde oppervlaktes te vermijden. Zo riskeer je ook niet om via kledij of schoeisel asbestdeeltjes mee te dragen naar binnen.

Hou je huisdieren binnen. Als je huisdieren, zoals katten, toch buiten laat, spoel dan de pootjes af met water als ze weer naar binnen komen. Laat je hond bij voorkeur elders uit en houd hem aan de leiband.

Beplanting en bodemvocht in de tuin, zeker bij regen of mist, houden asbestdeeltjes altijd in sterke mate vast zodat opwaaiing van asbestvezels minimaal is. Bij droog en winderig weer kan je in afwachting best jouw ramen en deuren gesloten houden.

Mijn zwembad is verontreinigd, wat moet/mag ik doen?

Vervelend maar absoluut geen risico aangezien het water verhindert dat asbestvezels kunnen opwaaien. Het ten gronde opruimen van asbestdeeltjes voor een zwembad betekent mogelijk leegzuigen en reiniging van de filters. Indien énkel grotere fragmenten hechtgebonden asbestafval worden aangetroffen, kunnen deze eventueel ook manueel met schepnetten worden ingezameld en afsluitbaar verpakt worden voor afvoer naar een containerpark. Maar dit gebeurt best ook door een gespecialiseerde firma.

Mag ik vervuild regenwater gebruiken voor mijn wasmachine, toilet of om te reinigen?

Wanneer het regenwater van een asbesthoudend dak komt, bestaat er een grote kans dat er asbestvezels meespoelen. Het water dat dan opgevangen wordt, is als het ware gecontamineerd of besmet. Als u het besmet regenwater gebruikt voor de wasmachine kunnen er zich vezels vasthechten aan uw kledij. Na de wasbeurt in de droogkast of op het rek worden de vezels verder verspreid. Door propere, besmette kledij aan te trekken kunnen de vezels ingeademd worden. Het inademen van asbestvezels kan leiden tot gezondheidsrisico’s. We raden daarom aan om voor persoonsgebruik tijdelijk geen gebruik meer te maken van regenwater, maar wel van leidingwater. 

Besmet regenwater gebruiken voor het doorspoelen van het toilet is geen probleem. Het water houdt de vezels vast, en er is geen direct contact mogelijk. Verder is er ook geen risico op het inademen van vezels.

Regenwater gebruiken om te reinigen in en rond je huis is tijdens het reinigen minder gevaarlijk dan erna. Zolang er voldoende water is, kan de vezel moeilijk ontsnappen. Maar na het reinigen treedt er wel een potentieel probleem op. Het water droogt op waardoor de vezels weer kunnen vrijkomen en het blootstellingsrisico groter is. Je huis mag dan wel proper zijn, het ligt vol met schadelijke asbestvezels. Gebruik dus tijdelijk stadswater zolang niet alle mogelijke asbestresten zijn opgeruimd.

Mag ik eieren van mijn kippen eten na een asbestbrand in de buurt?

Je mag de eitjes van je kippen eten. Asbestvezels dringen immers niet door de eierschaal. Asbestvezeltjes die mogelijk op de eierschaal kleven, was je weg met water. Om te voorkomen dat de vezels vrijkomen in huis, doe je dat best voordat je de eitjes binnenbrengt. Is de kippenren bedekt met roet van de brand? Laat je kippen dan niet scharrelen totdat de ren terug proper is. Kippen pikken immers de roetdeeltjes op. Deze roetdeeltjes bevatten mogelijk schadelijke verbrandingsproducten (zoals dioxines) die wel in hun eitjes terecht komen.

Ik ben zwanger. Loop ik of mijn ongeboren kind extra risico?

Als je zwanger bent, loopt je kindje geen extra risico als je asbestvezels inademt. Omdat de vezels niet tot bij het ongeboren kindje raken, is er geen enkel risico voor zijn of haar gezondheid. Natuurlijk is het voor je eigen gezondheid wel aan te raden voorzichtig te zijn.

Werd BE-alert gebruikt om te communiceren over de brand?

BE-Alert werd door de Stad inderdaad gebruikt om over de brand te communiceren. Het systeem funtioneerde goed. Als je bent aangemeld bij BE-Alert maar geen bericht kreeg, dan is jouw registratie niet gekoppeld aan een adres in de risicozone of was je niet bereikbaar.

 

Verslaggeving en updates brand bij Sinegro 

Op donderdag 28 juli ontstond rond 19.30 u. een brand in het bedrijf Sidegro in de Trakelweg. De oorzaak is nog niet gekend. Het opgeslagen huisafval heeft vuurgevat. Het dak van het gebouw bestond voor 30% uit asbest. Als gevolg van de rookpluim werden partikels verspreid, in een perimeter van maximum 500m richting de Rumbeeksesteenweg.

Update 9/8 l 16 uur

 • Het volledige openbaar domein binnen de (uitgebreide) perimeter werd inmiddels door een gespecialiseerde firma volledig asbestvrij gemaakt.
 • Op de brandsite zelf werden door Sidegro in samenspraak met de Stad onmiddellijk na de brand de nodige bewarende maatregelen genomen. De sanering ten gronde wordt samen voorbereid. Er wordt daarbij een grondig plan van aanpak uitgewerkt, dat voorafgaand het akkoord van onze asbestdeskundige moet krijgen.
 • Het aangrenzende bedrijvencentrum in de Herdersstraat werd meteen na de brand volledig schoonmaakt, inclusief daken. De eigenaar van het aanpalende bedrijfsperceel en Infrabel (voor het spoorweggedeelte) werden op hun plichten gewezen en namen ook al de nodige initiatieven. De Stad ziet ook hier verder op toe.
 • Ook heel wat woningen uit (de omgeving van) de perimeter werden inmiddels al gereinigd. Ofwel onder coördinatie van de Stad (het vijftiental meest getroffen woningen), ofwel op initiatief van de bewoners, al dan niet via de verzekering. Van andere woningen weten we dat verdere reiniging gepland staat. Sidegro meldde ons op donderdagavond 8 augustus dat er op dat moment al een twintigtal (particuliere) verzekeringsdossiers bij hen waren aangemeld.
   

De Stad monitort de komende weken verder de situatie en zal indien nodig bijkomende reinigingswerken (laten) uitvoeren op het openbaar domein, en indien nodig ook derden op hun plichten ter zake wijzen.

Update 30/7 | 16.45 uur

Op basis van hetgeen de experten tijdens hun bezoeken vaststellen, wordt de perimeter (waar mogelijks asbestresten zijn neergekomen) continu verfijnd. Die perimeter is trouwens telkenmale een momentopname. De wind kan asbestresten nog verplaatsen of er voor zorgen dat dergelijke resten vanop daken of uit bomen nog verplaatst worden. Dat is ook de reden waarom het weinig zin heeft de perimeter waarbinnen wordt gewerkt, in detail te omschrijven.

Er wordt gewerkt in twee fases: eerst wordt de omgeving asbestveilig gemaakt, en later maximaal asbestvrij. Asbestveilig betekent dat het gewone leven kan hernemen mits het toepassen van de normale voorzorgsmaatregelen. Asbestvrij betekent dat vrijwel alle asbestresten verdwenen zijn. Dat laatste kan nooit op korte termijn, gezien de invloed van de wind, asbestresten op ontoegankelijke plaatsen, ...

Sowieso wordt binnen de momenteel afgebakende perimeter het openbaar domein (straten, pleinen en aangrenzende voortuinen) dit weekend en begin volgende week een eerste maal gereinigd, om er zeker van te zijn dat dit al asbestveilig is. Er wordt niet uitgesloten dat dit later nogmaals (één of meerdere keren) zal moeten gebeuren. De Stad volgt dit op.

Daarnaast focust de Stad zich op het geven van advies aan individuele burgers met betrekking tot hun privé domein. Dat gebeurt de komende dagen. Basisregel is in elk geval: contacteer in geval van brandresten en/of schade uw verzekeringsmaatschappij.

Gezien de Stad de komende dagen zeer gericht, snel en op maat wil kunnen communiceren met de burgers uit de risicoperimeter (die zoals gezegd continu evolueert) vragen we met aandrang dat de bewoners die zelf al mogelijke asbestresten op hun domein aantroffen, of denken dat dat zou kunnen gebeuren, zich met hun gsm-nummer en e-mailadres registreren op BE-Alert (www.be-alert.be).

De Stad heeft op basis van het bevolkingsregister immers een sluitende lijst van adressen en bewoners, maar niet van e-mailadressen en gsm-nummers. De BE-Alert databank, waar kan gefilterd worden op adressen, is daarvoor voor ons van goudwaarde.

Wil je zelf contact nemen met de Stad? Bel of mail dan naar 1788 tijdens de openingsuren. Let wel: dit is geen noodnummer, en dus niet 7/7 en 24/24 bemand. We breiden de openingsuren wel uit in acute noodsituaties, maar met betrekking tot de brand zijn we inmiddels overgegaan van een crisissituatie naar een beheerssituatie.

Valt je huis binnen de initiële perimeter?

Dan heb je vrijdag 29 juli een bewonersbrief in je bus gekregen. Binnen deze perimeter gaan experten ter plaatse om te kijken of daar effectief asbestdeeltjes gevallen zijn. Om alle woningen te bezoeken, zullen ze enkele dagen nodig hebben.

Het is onmogelijk om deze bezoeken te plannen. Zo zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid van de externe experten, is het onmogelijk in te schatten hoe lang een onderzoek duurt, kan een vaststelling op plaats X leiden tot een wijziging in de verdere planning, ...

Het heeft dus geen zin om de Stad te contacteren om te vragen wanneer de expert langs komt. Het heeft ook geen zin om de Stad te vragen om de expert langs te sturen als je niet binnen de perimeter woont.

Het eerste advies is sowieso om in geval van schade of mogelijke schade ook je verzekeringsmaatschappij te contacteren. Ook hun experten kunnen eventuele schade vaststellen, een gespecialiseerde opruimingsfirma aanstellen en de eventuele sanering verhalen op de later vast te stellen aansprakelijken. Neem ook zo veel mogelijk foto’s van de neergevallen deeltjes.

De experten aangesteld door de Stad geven trouwens enkel advies. Behalve in de onmiddellijke omgeving van de brandhaard (gezien de hoeveelheid asbestresten, en omwille van het vermijden van verdere verspreiding) zal de Stad niet tussenbeide komen voor de opruiming en eventuele sanering van je tuin, dak, …. Dit handel je sowieso verder af met je verzekeringsmaatschappij.

Je verzekeringsmaatschappij kent de lijst van erkende asbestsaneerders. Volledig vrijblijvend en louter ter info: de asbestdeskundige waar de Stad mee samenwerkt is de firma SGI Compliance, en de erkende firma die door de Stad is aangesteld voor het opruimen en saneren van het openbaar domein is ACLS.

Kreeg je een bewonersbrief, maar was je niet thuis toen de expert langskwam?

Mocht de gespecialiseerde firma niemand thuis aantreffen, ook niet bij een herbezoek ’s anderendaags, en je leest de bewonersbrief of deze info door omstandigheden pas later, neem dan in geval van aantreffen van asbest -of roetdeeltjes contact op met je verzekeringsmaatschappij om de zaak met hen verder af te handelen. Neem zo veel mogelijk foto’s van de neergevallen deeltjes.

De verzekeringsmaatschappij zal in dat geval zelf een expert aanstellen die de eventuele schade zal komen vaststellen.

Kreeg je (g)een bewonersbrief en geen bezoek van een expert?

Kreeg je (g)een bewonersbrief en geen bezoek van de experten, maar denk je toch asbestdeeltjes te vinden in je tuin, op je dak, … ? Neem dan contact op met je verzekeringsmaatschappij. Hun experten kunnen eventuele schade vaststellen en de eventuele sanering verhalen op de verzekering van het bedrijf. Neem zo veel mogelijk foto’s van de neergevallen deeltjes.

De verzekeringsmaatschappij zal in dat geval zelf een expert aanstellen die de eventuele schade zal komen vaststellen.

Update 29 juli | 12.10 uur

De getroffen huizen zijn in kaart gebracht en de betrokkenen worden vandaag bezocht.

De gevallen deeltjes kunnen asbest -of roetdeeltjes zijn. Asbestdeeltjes zijn schadelijk en mogen niet aangeraakt worden. Roetdeeltjes daarentegen zijn onschadelijk. In dit geval mag gereinigd worden met water en detergent. We beseffen uiteraard dat het verschil tussen asbest -en roetdeeltjes voor niet-specialisten niet zo eenduidig is. We raden aan om uit voorzorg de onderdeeltjes niet aan te raken.

Wie vrijdag geen bezoek krijgt van de stadsdiensten, hoeft zich geen zorgen te maken, en bevindt zich niet in de getroffen zone met asbestneerslag.

Update 29 juli | 8.23 uur

Gezien er nog rookvorming is, wordt gevraagd om tot nader bericht in de onmiddellijke omgeving van de brand ramen en deuren nog gesloten te houden.

Momenteel onderzoekt een gespecialiseerd bedrijf tot waar er eventueel brokstukken zijn neergekomen. Sommige daarvan zouden immers asbestdeeltjes kunnen bevatten. Vandaar dat er nogmaals wordt gevraagd om zelf geen brokstukken op te ruimen.

De betrokken omwonenden worden in de loop van de dag door de Stad persoonlijk gecontacteerd.

Daarnaast is het mogelijk dat er ook roetneerslag is op woningen, in tuinen en op auto's. Deze roetneerslag is onschadelijk. Aan omwonenden waar dergelijke roetneerslag is neergekomen, wordt gevraagd om zelf te reinigen met water en eventueel detergent. Gebruik in de mate van het mogelijke regenwater. Groenten en fruit kunnen gewoon worden geconsumeerd, op voorwaarde dat ze goed gewassen worden.

Heb je nog vragen?

Neem contact op met 1788

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?