Standplaats op de openbare markt

Wat? 

De gewone wekelijkse markt vindt plaats op dinsdagvoormiddag op de Grote Markt, het Polenplein en de Botermarkt.

Voorwaarden: 

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:

 • De natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders van een 'machtiging als werkgever'.
 • Rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de 'machtiging als werkgever'.
   

De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006 . De verantwoordelijke van de actie vraagt via een uniform formulier de toelating aan de burgemeester.

Hoe? 

De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen:

 • Hetzij per abonnement (maximum 95% van het totaal aantal standplaatsen).
 • Hetzij van dag tot dag (minimum 5% van het totaal aantal standplaatsen).
   

Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang gegeven aan de standwerkers 2 tot 5% van het totaal aantal standplaatsen op de markt.

Toewijzingsregels losse plaatsen

 • De toewijzing van losse plaatsen gebeurt, in voorkomend geval per specialisatie, bij loting onder toezicht van de door het college van burgemeester en schepenen aangestelde ambtenaar.
 • De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn.
 • De inname van een losse standplaats geeft aanleiding tot het innen van standgelden zoals bepaald in het indirect belastingsreglement op de standrechten op de markten. De vergoeding wordt betaald aan de marktleider tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement

 • Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt vrijkomt, zal deze vacature bekend gemaakt worden door publicatie van een kennisgeving gedurende een periode van twee weken. Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk infobord en/of via de website en/of via de lokale pers.
 • De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip. De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van artikel 30 §1, tweede lid van het KB van 24 september 2006 en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen moeten de gegevens en documenten bevatten die door de kennisgeving vereist worden. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.

Register van de kandidaturen

 • Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.
 • De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur. Om de twee jaar zullen kandidaten opgenomen in het register de vraag krijgen om hun kandidatuur te bevestigen en dus in het register opgenomen te blijven.

Volgorde van toekenning van de standplaatsen

Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register.

1) Rekening houdend met de eventuele specialisatie:

 • Aan standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken.
   

2) Volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorie(ën):

 • Personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen.
 • Personen die een wijziging van hun standplaats vragen.
 • Personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op één van de markten van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven omwille van definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen.
 • De externe kandidaten (ingeschreven in het register der kandidaturen).
   

3) Binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de grootte van de gevraagde standplaats en specialisatie.
 

4) Tenslotte volgens datum.

Wanneer twee of meerdere aanvragen, behorend tot dezelfde categorie, tezelfdertijd ingediend worden, wordt als volgt voorrang gegeven:

 • Voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft; wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting.
 • Voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.

Van de in het eerste lid gestelde volgorde van toekenning kan worden afgeweken:

 • Wanneer het soort door de betrokken handelaar te koop aangeboden producten niet past in het marktplan dat door het college van burgemeester en schepenen wordt vastgesteld.
 • Om een overaanbod van gelijkaardige producten te voorkomen.

Wanneer rekening moet gehouden met het criterium 'grootte van het kraam' met het oog op het vermijden van organisatorische problemen bij de toewijzing van marktplaatsen (d.i. wanneer de oppervlakte van de aangevraagde stand deze van de standplaats overschrijdt). In dit geval wordt vooraf de marktkramer de gelegenheid geboden te kiezen: ofwel voor de slechts beschikbare marktruimte ofwel om zijn vroegere rangschikking op de chronologische lijst van het register der kandidaturen te behouden.

Wat meebrengen? 
 • Kopie van de machtiging ambulante handel (leurkaart).
 • Uittreksel uit de kruispuntbank voor ondernemingen.
 • Omschrijving van het product dat zal verkocht worden.
 • Opgave van het gewenste aantal m².
Prijs? 
 • Gratis.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?