Verhuurpremie

Wat? 

Stad Roeselare wenst in te zetten op de private huurmarkt. Verhuurders hebben weinig zekerheden bij het afsluiten van een huurcontract. Kwetsbare huurders daarentegen vinden niet vaak een kwalitatieve huurwoning. Stad Roeselare wil de verhuurders een financiële tegemoetkoming aanbieden wanneer ze voor een bepaalde tijd verhuren aan een kwetsbare huurder.

Het ondersteunen van de verhuurder gaat verder dan het financieel luik. Voor nieuwe contracten wordt de verhuurder begeleid in het aanvraagdossier bij het Vlaams huurgarantiefonds.

Doelgroep

Een verhuurder en/of een vastgoedkantoor ontvangen een subsidie als de woning wordt verhuurd aan één van onderstaande doelgroepen:

  • Huurder(s) die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.
  • Huurder(s) die recht hebben op een leefloon of equivalent leefloon
    • Conform de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en latere wijzigingen.
Voorwaarden: 
  • De verhuurder is eigenaar van de te verhuren zelfstandige woning en legt een geregistreerd huurcontract voor dat aanvangt na de subsidieaanvraag.
  • Het huurcontract heeft een minimale duur van 1 jaar.
  • De huurder(s) zijn ingeschreven op de wachtlijsten van De Mandel en het Sociaal Verhuurkantoor.
  • De verhuurde woning dient te voldoen aan de Vlaamse Wooncode. De verhuurder en huurder geven toelating aan een gemachtigd ambtenaar van stad Roeselare om de conformiteit van de woning vast te stellen.
  • De huurder heeft geen eigendom, noch in volle eigendom, noch in vruchtgebruik, noch in naakte eigendom. Hierbij wordt een verklaring op eer ondertekend.
  • De huurder(s) vestigt zijn domicilie in de huurwoning na in voege treden van het huurcontract.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Basissubsidie

De subsidie bedraagt éénmalig 500 euro per woning. Indien een verhuurder meerdere woningen verhuurt die voldoen aan de opgesomde voorwaarden in dit reglement, kan de verhuurder meerdere subsidiebedragen ontvangen en dit met een maximum van 2.000 euro per aanvrager.

De grens van 2.000 euro geldt eveneens voor leden van hetzelfde gezin. Eén gezin kan aldus maximaal 2.000 euro aan subsidies ontvangen.

Toeslag

Als de huurder een gezin betreft met drie of meer kinderen (jonger dan 18 jaar), geldt een toeslag van 75 euro.

Indien de verhuurder werd aangemeld voor de subsidie door een vastgoedkantoor, verkrijgen de verhuurder en het vastgoedkantoor elk de helft van de subsidie.

Aansluiten bij het Vlaams Huurgarantiefonds

De éénmalige aansluitingsvergoeding bij het Vlaams Huurgarantiefonds wordt door de stad Roeselare vergoed.

 

Lees hier het volledige reglement van de verhuurpremie.

Hoe? 

Je kan de verhuurpremie aanvragen via wonen [at] roeselare.be.

Regelgeving: 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?