Visienota's

Wat? 

Een visienota van de Stad Roeselare is een document dat een inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld geeft van gewenste mogelijke ontwikkelingen in het stedelijk weefsel van de stad. Het omvat een toekomstbeeld van Roeselare waar stedelijke ontwikkelingen op geënt moeten worden.

Deze documenten kan je beschouwen als een beleidsmatig gewenste ontwikkeling conform art. 4.3.1. § 2 uit de VCRO. De visienota’s, allen goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, gebruiken we bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening van een relevante omgevingsvergunningsaanvraag in de betreffende zone waar de visienota van toepassing is.”

 

Bouwen in Roeselare  (11/03/2023)

De belangrijkste aanleiding voor deze nota is de vaststelling dat de stad groeit en zal blijven groeien en dat de ruimte om uit te breiden niet meer dezelfde is als in de vorige decennia. Die groei willen we slim aanpakken door efficiënt te verdichten en niet meer ruimtelijk te spreiden of langer bijkomend open ruimte in het buitengebied aan te snijden. We kiezen voor een duurzame basis voor de verdere expansie van de stad. De nieuwe woningen willen we voorzien in de bestaande stedelijke structuren met een focus op het centrum van de stad. Er is nood aan een nieuw evenwicht tussen enerzijds stadsbeleving en leefbaarheid in de stad en anderzijds de grootschalige stedenbouwkundige ontwikkelingen. De inrichting van onze publieke ruimte, de verdere vergroening van onze stad en een slimme stadsontwikkeling via verdichting, verweving en andere methodieken vergen een globale ambitie.

 

Beleidskader middelgrote windturbines (21/11/2022)

De omslag van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen is er een die iedereen zal moeten maken om impact te hebben op de klimaatverandering. Energie maakt echter integraal deel uit van ons landschap. Hernieuwbare energie komt letterlijk en figuurlijk dichter bij de mens te staan en zal meer zichtbaar zijn dan we van de klassieke energieopwekking gewoon zijn. Een ruimtelijke vertaling dringt zich dan ook op.

Voor kleine windturbines is er een provinciaal beleidskader, voor grote windturbines kan men teruggrijpen naar de milieuwetgeving. Voor middelgrote windmolens ontbreekt het echter aan handvaten om op schaal van een gemeente te kunnen aftoetsen waar dergelijke windturbines al dan niet gewenst zijn. Daarom stelde de Stad Roeselare een eigen beleidskader op voor middelgrote windturbines. Het beleidskader bestaat uit een stappenplan die de aanvrager moet doorlopen i.f.v. de omgevingsvergunningsaanvraag. Belangrijk onderdeel is de GIS-analyse, die o.m. de zones afbakent waar middelgrote windturbines in Roeselare niet of moeilijk vergunbaar zijn. De verschillende hinderaspecten worden beschreven, en in een gedetailleerde studie wordt bekeken hoe eventuele hinder getemperd kan worden. Met dit beleidskader wil de Stad haar ambitie voor de energietransitie in Roeselare onderstrepen en duidelijkheid scheppen.

 

Beleidskaders APA (14/03/2022)

De stad Roeselare nam eind jaren ‘80 het initiatief tot de opmaak van een Algemeen Plan van Aanleg of kortweg APA. Het APA werd opgemaakt voor het volledige grondgebied van de stad Roeselare. Er werd voorzien in een duidelijke afbakening van het geagglomereerd gebied enerzijds en het landelijk- en open ruimtegebied anderzijds. Vandaag de dag botsen we echter steeds meer op de limieten van het APA. Enerzijds ontstaan er vaak discussies rond de exacte ligging van de zonegrens. Het APA is namelijk getekend op een topografische kaart en niet op een gedetailleerde kadasterkaart. Hiernaast wordt de mogelijkheid geboden om in bepaalde gebieden van het landbouwgebied, meer bepaald binnen de gebieden aangeduid als ‘art. 2.2. agrarisch gebied met aangetast karakter’, onder bepaalde voorwaarden nieuwe zonevreemde woningen op te trekken. Bovendien voorziet het APA meer mogelijkheden dan in het onderliggend Gewestplan de bedoeling was. Het gevolg was dat in Roeselare bijkomende lintbebouwing ontstond en er tot op vandaag mogelijkheden zijn om dit verder te zetten. Bijkomende bebouwing en verharding op slecht gelegen locaties betekent een hoge maatschappelijke kost en een grote impact op de klimaatverandering. De Stad Roeselare wenst met dit drieluik van beleidskaders meer sturing te geven met betrekking tot bovenstaande moeilijkheden. Volgende beleidskaders werden uitgewerkt en goedgekeurd door het CBS:

  1. Beleidskader interpretatie grenszones: een helder intern stappenplan voor het bepalen van de bestemmingszones in het APA
  2. Beleidskader opvulregel: de toepassing van de opvulregel wordt slechts in uitzonderlijke omstandigheden, maar door de regel niet, vergund
  3. Beleidskader woonkorrels: analyse beleidsprincipes om de bouwmogelijkheden in (slechtgelegen) landelijke woonkorrels te beperken

 

Nieuwe Abele (02/06/2020)

De strategische zone Nieuwe Abele is een gebied waar de stedelijke ontwikkeling niet stilstaat. De komst van de nieuwe ziekenhuiscampus en het recent aangelegde 3A-knooppunt brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee voor de omliggende gebieden. Op dit moment is het planologisch kader echter ontoereikend om alle ontwikkelingsmogelijkheden ten volle te benutten. Bovendien is er nood aan een overkoepelende visie waarmee de Stad gericht vorm kan geven aan een toekomstbeeld voor het gebied. De visienota Nieuwe Abele, opgesteld door de dienst Ruimtelijke Planning, wil hier een antwoord op bieden. Aan de hand van een analytische opbouw worden in de visienota vier speerpunten naar voor geschoven. Hierop wordt verder gebouwd door in vijf thema’s belangrijke beleidsprincipes te formuleren. Per deelstructuur in Nieuwe Abele wordt er ingezoomd op de principes die in deze zone belangrijk zijn. Op deze manier moet de visienota als een leidraad dienen voor toekomstige planologie en stedenbouwkundige ontwikkelingen.

 

Beleidsplan Centrum Roeselare (16/12/2019)

De essentie van het Beleidsplan Centrum Roeselare is om tot een visie- of beleidsnota te komen voor het stadscentrum om zo vanaf eind 2019 het omgevingsbeleid van Roeselare centrum verder vorm te kunnen geven. Aan de hand van vijf stadsidentiteiten en vier soorten bouwblokken, kan er heel concreet voor een projectsite een ontwerpnota met ruimtelijke principes worden opgesteld. Naast een visie op het stadscentrum, wordt ook een strategie op het vlak van instrumentarium ontwikkeld.

 

Site Vandenbroucke (4/2/2019)

Deze nota vertaalt de ruimtelijke visie van de Stad op de site Vandenbroucke, afgebakend door de Noordstraat, de Hugo Verrieststraat, de Adriaen Willaertstraat en de Kokelaarstraat. Het betreft een pilootproject dat wordt gedragen door de stedelijke diensten Ruimtelijke Planning en Stedenbouw. Tussen de lange en korte termijn en tussen de macro- en de micro-schaal vonden beide diensten de kans om vanuit de stedelijke overheid een regisseursrol op te nemen en op deze manier meer vat te krijgen op de ontwikkeling van de stedelijke ruimte. Voor dit gebied waar de toekomst eerder onzeker aanvoelt, maar waarvoor de opportuniteiten legio zijn, ontbrak het aan mogelijkheden om als stedelijke overheid op korte termijn een plan uit te werken als richtlijn voor de ontwikkeling ervan. Zo ontstond de idee om dit visie-document op te stellen voor de site Vandenbroucke. Dit visie-document vormt een houvast voor concrete projectontwikkeling, vertrekkend vanuit maatschappelijke en ruimtelijke noden. Het geeft een beeld van de gewenste projecten op schaal van een bouwblok of wijk, welke de perceelsstructuur overstijgt en waarbij andere beleidsdomeinen meteen ook vertegenwoordigd worden.

 

Strategisch Ontwerpend Onderzoek Rumbeke SOOR (18/4/2017)

Rumbeke is een deelgemeente die in rap tempo verandert en groeit. Een groei die duidelijk zichtbaar is in de afwijkende hoogtes en types van nieuwbouw binnen het bestaande stedelijke gebied, maar ook aan de grotere verkavelingen langs de randen. Om te vermijden dat Rumbeke haar eigenheid verliest werd een strategisch ontwerpend onderzoek uitgevoerd. Doel hiervan was een ruimtelijk kader te ontwikkelen voor de stad hoe men in Rumbeke op een kwalitatieve manier kan gaan verdichten, dit met aandacht voor het behoud van de verschillende identiteiten die in Rumbeke terug te vinden zijn. Aan de hand van een ambitiekaart en receptuur werd dit in SOOR onderzocht voor drie strategische opgaven zijnde: de steenwegen, de transformatielocaties en de woonvelden.

 

Noordelijke Stationsomgeving (31/03/2014)

Door de komst van de nieuwe stationsomgeving wordt het achterliggend voormalig industriegebied verbonden met de binnenstad, maar komt er ook meer druk te staan op het gebied. Daarom besliste de Stad om een visie op te bouwen over dit nieuwe stuk stadscentrum, meer bepaald over hoe en waar toekomstige projectontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Deze moeten zo goed mogelijk functioneren in relatie tot de maatschappelijke behoeften en passen binnen het breder stedelijk kader. De groei moet versterkend werken en de leefbaarheid van het centrum kwalitatief verbeteren. Het doel van deze ontwikkelingsvisie is een leidraad te zijn voor de Stad om de ontwikkelingsvraag te sturen naar een ruimtelijk kwalitatieve en maatschappelijk correcte invulling. De aanpak van dit onderzoek richt zich op het invoeren van hiërarchie en identiteit binnen het verbrokkelde industrieel gebied en het creëren van een vast kader waarbinnen groei zich kan manifesteren. Er wordt tenslotte ook specifiek ingezoomd op de stationsomgeving. Deze bundel moet gezien worden als een toetsingskader voor een gefaseerde vernieuwing gedurende de komende jaren, op lange termijn.

Bijlagen: 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?