Tombola

Wat? 

Heel wat verenigingen organiseren jaarlijks wel eens een feest om de leden samen te brengen en organiseren hierbij een tombola om de kas wat te spijzen. Ook handelaars organiseren tombola's om klanten naar de winkel te lokken.

Een aanvraag voor een tombola moet worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden: 

De machtiging wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

  • Het doel van de tombola behoort tot deze geformuleerd in art. 7 van de wet van 31 december 1851.
  • De verkoop van loten mag slechts plaatshebben en aangekondigd worden in de gemeente waar de toelating wordt aangevraagd. De bekendmaking mag slechts gebeuren in de dag- en weekbladen die in deze gemeente worden afgedrukt; (art. 7 al. 2, wet van 31 december 1851).
  • De verkoop van loten aan minderjarigen is verboden.
  • Het voorwerp van de tombola mag niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden. 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?