Prefinanciering van Mijn Verbouwpremie

Wat? 

Je kan een voorfinanciering krijgen van Stad Roeselare voor de Mijn Verbouwpremie. Het bedrag van de prefinanciering bedraagt 35% van de aanvaarde kostprijs van de werken (exclusief btw) met een maximum van € 10.000.

Wat zijn de voorwaarden?

Je vindt alle informatie en voorwaarden in verband met Mijn Verbouwpremie terug op www.mijnverbouwpremie.be. Diezelfde voorwaarden gelden voor de prefinanciering.

Je leest meer over de voorwaarden voor de prefinanciering in het reglement.

Hoe en wanneer kan ik prefinanciering aanvragen?

 1. Je dient vóór aanvang van de werken een aanvraag in bij de dienst Wonen. 
 2. De Dienst Wonen verwijst de aanvragers door naar het Energiehuis om na te gaan of de aanvrager in aanmerking kan komen voor Mijn Verbouwlening. Indien de aanvrager niet in aanmerking komt voor Mijn Verbouwlening of geen Mijn Verbouwlening wenst af te sluiten, verwijst het Energiehuis de aanvrager terug naar de Dienst Wonen.
 3. De Dienst Wonen controleert of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Mijn Verbouwpremie en de prefinanciering door de stad.
 4. De aanvrager bezorgt de Dienst Wonen de offertes van de geplande werken. Op basis van deze offertes wordt een eerste berekening gemaakt door middel van de simulator van de mogelijke Mijn Verbouwpremie die voor deze werken zou kunnen worden verkregen. Dit richtbedrag wordt ter informatie gecommuniceerd naar de aanvrager. Dit is louter informatief.
 5. De voorschotfacturen kunnen worden bezorgd bij de Dienst Wonen. Er wordt een prefinancieringsbedrag uitbetaald op rekening van de aanvrager. De aanvrager verbindt zich ertoe het betalingsbewijs van de voorschotfacturen over te maken binnen de 30 dagen aan de Dienst Wonen.
 6. Na uitvoering van de werken kunnen de slotfacturen worden bezorgd bij de Dienst Wonen, zodat het dossier voor de aanvraag van de Vlaamse Mijn Verbouwpremie kan worden ingediend.
 7. De Dienst Wonen verricht de aanvraag voor Mijn Verbouwpremie via het digitaal loket. Er kan nog prefinanciering van de eindfacturen gebeuren voor zover het maximale bedrag van € 10.000 nog niet volledig werd aangewend voor de prefinanciering van de voorschotfacturen. In dit geval wordt het resterende prefinancieringsbedrag door de stad uitbetaald op de rekening van de aanvrager. De aanvrager verbindt zich ertoe het betalingsbewijs van de eindfacturen over te maken binnen de 30 dagen aan de Dienst Wonen.

Hoe verloopt de terugbetaling van de prefinanciering?

De terugbetaling gebeurt via rechtstreekse storting van Mijn Verbouwpremie door Vlaanderen op het rekeningnummer van de Stad.

Als een hoger premiebedrag wordt uitbetaald door Vlaanderen dan aanvankelijk werd voorgefinancierd door de Stad, wordt het verschil aan jou doorgestort.

 • Bv. De Stad prefinanciert € 2.000.
  De premie 
  bedraagt uiteindelijk € 2.500 en komt rechtstreeks terecht op rekening van de Stad. 
  De Stad stort € 500 door op jouw rekening.
   

Als een lager premiebedrag wordt uitbetaald door Vlaanderen dan aanvankelijk werd voorgefinancierd door Stad, dan moet het verschil door jou worden teruggestort aan Stad.

 • Bv. De Stad prefinanciert € 2.000.
  De premie bedraagt uiteindelijk € 1.500 en komt rechtstreeks terecht op rekening van de Stad.  
  Jij moet de resterende € 500 terugstorten naar de Stad
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?