Aanvragen van taxivergunning (IBPV)

Wat? 

Er geldt een nieuwe IBPV-wetgeving voor wie met een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer wil starten.

Opgelet: Voor bestaande taxi en VVB-exploitanten met een vergunning afgeleverd voor 31 december 2019 geldt een overgangsregeling waarbij de lopende vergunningen kunnen aflopen zoals voorzien.
Dat betekent dat alle regels, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning van toepassing blijven.

Voorwaarden: 

Je hebt een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer (IBPV) nodig als je bedrijf zich gevestigd heeft in Roeselare. Deze vergunning heeft betrekking op minstens één voertuig.

Nadat je jouw aanvraag deed, wordt deze voorgelegd ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen. Het college controleert alle administratieve voorwaarden, de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid, en solvabiliteit.

De vergunning is vijf jaar geldig in heel Vlaanderen, en is hernieuwbaar (vraag zeker twee maanden voor einde duurtijd opnieuw aan).

De voertuigen voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De voertuigen zijn qua constructie  en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal negen personen (bestuurder inbegrepen).
 • De voertuigen moeten in 2020, 2025 en finaal in 2030 voldoen aan steeds groenere normen (ecoscores). Zo krijg je voldoende tijd om groenere taxi's in dienst te nemen.
 • Voor het ceremonieel vervoer kan een uitzondering op de emissienormen bekomen worden.
 • De vergunning wordt afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop, afbetaling, of van een leasingcontract.
 • De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.
 • Per exploitant wordt slechts één vergunning afgegeven, met vermelding van het aantal voertuigen.
 • De exploitant moet over de Nederlandse taalkennis beschikken.
   

De nieuwe regelgeving (sedert 1 januari 2020) vat de twee oude regelgevingen (taxidienst en verhuurvoertuig met bestuurder (VBB)) samen tot één vergunning met vier exploitatievoorwaarden.

1. Straattaxi

 • Je mag met jouw vergunning in heel Vlaanderen jouw taxidienst uitbaten. Deze is niet beperkt tot exploitatie in de gemeente waarin deze aangevraagd werd.
 • Je vraagt jouw vergunning steeds aan in de gemeente waar jouw exploitatiezetel is gevestigd.
 • Als straattaxi mag je zelf jouw tarieven bepalen. Deze moeten wel duidelijk geafficheerd worden aan de klant.
 • Een straattaxi hoeft niet verplicht gebruik te maken van een taxilicht en taximeter. De straat regelt zowel de afspraak als de betaling via de mobiele app.
  Let op: indien je geen gebruik wenst te maken van een app dien je alsnog verplicht over te gaan tot gebruik van een taximeter.
 • Met een straattaxi mag je niet binnen de perimeter van 200 meter te komen van een standplaats voor standplaatstaxi's of van de luchthaven Brussel Airport.
 • Ritten bestel je 15 minuten op voorhand.
 • Er is geen begrenzing van het aantal straattaxi's.

2. Standplaatstaxi's

 • Als je een standplaatstaxi wilt uitbaten, moet je een aparte machtiging aanvragen. Dit geldt per gemeente waarin je een standplaatst wenst aan te vragen.
 • De tarieven voor standplaatsen worden bepaald en vastgelegd door de gemeente.
 • Standplaatstaxi's zijn verplicht om gebruik te maken van een taxilicht en een taximeter.
 • De gemeente kan het aantal standplaatsen bepalen voor het aantal taxi's op haar grondgebied (boven- en ondergrens).
 • Standplaatstaxi's mogen mensen meenemen op hun terugrit, als straattaxi, mits handopsteking.
 • Er zijn momenteel zes standplaatsen beschikbaar in Roeselare: drie aan voorzijde station, kant Stationsplein en drie aan achterzijde station, kant Ardooisesteenweg.
 • Het gemeentelijk reglement op machtiging van taxistandplaatsen op de openbare weg vind je hier terug.

3. Ceremonieel vervoer

 • Als ceremonieel vervoer (trouw, begrafenis, doop,...) stel je steeds bijkomend de vergunning een schriftelijke overeenkomst op met de klant.
 • De overeenkomst dient minstens voor drie uur te gelden.
 • Voor ceremonieel vervoer zijn de milieunormen niet van toepassing.

4. Openbaar-vervoertaxi

 • De openbaar-vervoertaxi's zullen in de toekomst geboekt worden via de Mobiliteitscentrale (deze is nog niet operationeel).
 • De tarieven voor de openbaar-vervoertaxi's worden bepaald binnen de vervoerregio.
Hoe? 

Aanvraagprocedure

 • De vergunning wordt afgeleverd binnen de 45 kalenderdagen nadat de aanvraag als volledig werd verklaard.
 • Deze termijn kan verlengd worden tot 60 dagen in vakantieperiodes. Weigeringsbeslissingen worden steeds gemotiveerd.

Documenten nodig bij de aanvraag

Op te laden via digitale aanvraag via Centaurus:

 • Kopie van de ID
 • Statuten van de firma
 • Uittreksel strafregister (model 596.1-27) van maximum drie maanden oud
 • Bewijs sociale lasten (zelfstandige en- of RSZ)
 • Bewijs aankoopfactuur, leasing-/ of bestelbonnen

 

Bijkomend in te dienen via loket, mail of per gewone post aan de dienst Economie:

 • Kopie van het verzekeringsbewijs
 • Kopie van de verzekeringspolis
 • Kopie van de technische keuring
 • Het eenvormigheidsattest
 • Het kentekenbewijs
 • Bewijs van ijking/installatie taximeter:
  • originele prints van de dienststaat (uit de taximeter)
  • het vervoerbewijs van een testrit
  • het controlerapport
    

Vraag jouw vergunning hier aan!

Vragen?

Heb je nog een vraag over de wetgeving zelf of heb je een bezorgdheid? Contacteer MOW Vlaanderen.
 

Bestuurderspas

Sedert 1 juli 2020 dient elke bestuurder die IBPV uitvoert verplicht over een bestuurderspas te beschikken. 

 • Je bestuurderspas is persoonlijk en onoverdraagbaar.
 • Je vraagt deze aan in Roeselare, wanneer je hier gedomicileerd bent.
 • Een kandidaat-bestuurder die niet in het Vlaamse Gewest woont, kan zijn aanvraag ook in Roeselare doen.
 • Deze bestuurderspas is vijf jaar geldig vanaf datum van aanvraag.
 • Je moet op elk moment in het bezit zijn van je bestuurderspas. Zoniet, kun je hierop beboet worden. Het decreet is hier vrij duidelijk in. Bekijk hier de boetecatalogus.
   

De aanvraag gebeurt via Centaurus2020.

Bijlagen toe te voegen bij je digitale aanvraag:

 • Rijbewijs met duidelijke vermelding op achterzijde van de medische keuring
 • Bewijs kennis taalniveau B1 (of A2, mits erewoordverklaring om binnen de 2 jaar niveau B1 te behalen)
 • Uittreksel strafregister (jaarlijks opnieuw in te dienen)
 • Adreswijzigingen of gerechtelijke vonnissen moeten meteen meegedeeld worden
   

Binnen de 20 dagen nadat je aanvraag volledig is verklaard, kan de bestuurderspas worden afgehaald. Deze is op te halen binnen drie maanden na toekenning.
Je ontvangt een mailtje van zodra de bestuurspas volledig is afgewerkt en voor je klaar ligt.

De bestuurderspas kan vervolgens afgehaald worden bij de dienst Inname Openbaar Domein in de Delaerestraat 41.
Maak hiervoor best een afspraak!

Prijs? 
 • Als exploitant betaal je jaarlijks 350 euro of 250 euro (verlaagd tarief voor schone voertuigen, tot 1 januari 2025) per vergund voertuig.
 • Deze retributie is ondeelbaar en is verschuldigd voor het hele jaar, ongeacht de datum waarop de aanvraag werd gedaan of de vergunning werd afgeleverd.
 • De vergunningshouder is de eerste jaarlijkse retributie verschuldigd op het moment van aangifte van de vergunning. Vervolgens telkens op 1 januari van het volgend kalenderjaar.
 • Je krijgt een betalingsuitnodiging hiervoor toegestuurd.
   

Voor schone voertuigen gelden er verminderde tarieven:

De retributie wordt op 1 januari van elk jaar aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

 

Bestuurderspas

 • De aanvrager van een bestuurderspas betaalt 21,14 euro voor de uitreiking ter plaatse bij afhaling.
 • Wanneer de chauffeur verhuist en een nieuwe pas moet aanvragen, of bij verlies en de oude pas is nog niet vervallen, wordt er opnieuw 20 euro in rekening gebracht.
 • Wanneer je geen bestuurderspas kunt voorleggen, kunnen daar boetes op geïnd worden. 

  De retributie wordt op 1 januari van elk jaar aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Uitzonderingen: 

Om te rijden in het autoluw gedeelte van de stad heb je toestemming nodig.
Vraag hier de nodige toestemming aan

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?