Premies en subsidies

Bouwen en Wonen

Als je een laag inkomen hebt en van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning verhuist, kan je een tegemoetkoming in de huurprijs ontvangen. Dit heet de 'huursubsidie'. De nieuwe woning huur je op de private huurmarkt of bij een...

Volgens de Vlaamse milieuwetgeving VLAREM moet elke afvalwaterafvoer behandeld worden in:

 • ofwel een rioolwaterzuiveringsinstallatie
 • ofwel een IBA.
   

Een IBA (kort voor “Individuele Behandeling van Afvalwater”) is een installatie die instaat voor het...

De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. Je kan de premie krijgen als je bv. technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om jouw woning toegankelijker te...

Iedereen die zijn private rioolstelsel afkoppelt en/of gescheiden aanlegt, kan een premie aanvragen bij stad Roeselare.

Gezinnen met een laag inkomen die al vier jaar of langer wachten op een sociale woning en in een private huurwoning wonen, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

Het Welzijnshuis...

Burger en Overheid

Noord-Zuidverenigingen en mensenrechtenverenigingen die lid zijn van de Noord-Zuidraad kunnen subsidies ontvangen voor hun werking.

Stad Roeselare zet in op de ondersteuning van muziekfestivals en muziekevenementen, die door burgers en /of verenigingen georganiseerd worden. Hiervoor werd het reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen ontwikkeld, waarbij organisatoren van financiële en logistieke steun kunnen...

Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Lokale verenigingen kunnen een subsidie krijgen om hun werking verder uit te bouwen.

 • Welke zijn de voorwaarden? 
 • Hoe bereken we jouw subsidie? 
 • Hoe dien je in? 
 • Wanneer krijg je jouw subsidie uitbetaald?
   

De antwoorden op deze...

Stad Roeselare zet in op de ondersteuning van muziekfestivals en muziekevenementen, die door burgers en /of verenigingen georganiseerd worden. Hiervoor werd het reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen ontwikkeld, waarbij organisatoren van financiële en logistieke steun kunnen...

Dit reglement beoogt de financiële ondersteuning van organisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (3 tot 30 jaar) in Roeselare. Het aanbieden vertaalt zich in een regelmatige werking die zich op langere termijn (3 jaar) ontwikkelt. Door de werking op...

Roeselaarse verenigingen of drie individuen die een project in de vrije tijd organiseren, kunnen hiervoor een projectsubsidie krijgen. 

Economie en Werk

In de subsidiedatabank kan je de belangrijkste steunmaatregelen voor ondernemingen van de provinciale, de Vlaamse, de federale en de Europese overheid opzoeken. Je vindt er alle basisinformatie over subsidies, maar ook over andere steunmogelijkheden, zoals financiering en advies.

De...

Wanneer je als uitbater van een horecazaak (gelegen in het kernwinkelgebied of op bepaalde centrumpleinen) jouw terras afbakent op een uniforme wijze met je collega’s in de nabije omgeving, dan kan je genieten van een subsidie tot 1.250 euro. Deze subsidie wil de horeca-uitbaters ondersteunen...

Zijn er openbare werken in de buurt waardoor jouw zaak moeilijk of niet bereikbaar is? 

Je kan bij de Vlaamse Overheid verschillende premies aanvragen:

 • de hinderpremie: om de nodige maatregelen te kunnen treffen om open te blijven tijdens ernstige hinder door...

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) voorziet subsidies voor tewerkstellingsprojecten van bedrijven, organisaties en instellingen die tot doel hebben alle groepen goede kansen te geven op de arbeidsmarkt. Via het ESF-subsidie-instrument willen de Vlaamse overheid en de Europese Unie het Vlaamse...

Organiseer samen met enkele collega-handelaars en/of horeca-uitbaters een event in ons bruisend RSL en maak kans op een stedelijke subsidie die 50% van jouw uitgaven dekt.

Meer info vind...

Groenbemesters verbeteren de natuurlijke structuur en de humustoestand van de gronden. Ze verhinderen erosie en afspoeling en zijn milieuvriendelijk. Ze worden als organische meststof ingeploegd of geoogst als groenvoeder voor het vee. Land- en tuinbouwers kunnen een premie voor het inzaaien van...

Ondernemers en eigenaars van handelspanden in het kernwinkelgebied en het groeigebied van de stad kunnen genieten van het subsidiepakket 'Shop #VANRSL'...

Groen, milieu en energie

Lokale verenigingen kunnen een subsidie krijgen om hun werking verder uit te bouwen.

 • Welke zijn de voorwaarden? 
 • Hoe bereken we jouw subsidie? 
 • Hoe dien je in? 
 • Wanneer krijg je jouw subsidie uitbetaald?
   

De antwoorden op deze...

Ieder jaar tussen 1 april en 31 juli kan je een aanvraag indienen voor het bekomen van een subsidie ter bescherming van zwaluwnesten. De subsidie bedraagt 25 euro per jaar onafhankelijk van het aantal nesten.

 

Kleine landschapselementen hebben een duidelijke meerwaarde voor het landschap. Ze zorgen voor een gevarieerd landschap en zijn een schuil- en broedplaats voor verschillende planten en dieren. Om deze zoveel mogelijk te behouden, subsideert de stad het onderhoud van deze kleine...

De Stad Roeselare verleent een subsidie voor de opmaak van een energierapport op maat van elke individuele organisatie. Je leest hier of je in aanmerking komt voor de subsidie. 

De Stad doet heel wat om de doelstellinge van haar klimaatprogramma te realiseren. In de gezamenlijke omslag...

Onderwijs en Wetenschap

Met deze subsidie ondersteunt de stad de Roeselaarse kinderopvanginitiatieven die schoolgaande kinderen opvangen. 

Naar school gaan en studeren kost geld. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage.

Meer info over de studietoelage lees je op de Welzijnswijzer. 

Met het oog op een zachte stad waar ook in onze scholen ruimte is voor groen, haakt de Stad haar subsidiekarretje vast aan dat van de Provincie West-Vlaanderen. Het bestaande stedelijke subsidiereglement 'Groen op school' werd herzien en gekoppeld aan het...

Met het reglement 'computer in je rugzak' stimuleert Stad Roeselare de Roeselaarse scholen basis- en secundair onderwijs om een IT-toestel, inclusief software en herstelgarantie, ter beschikking te stellen aan leerlingen in armoede. De school ontvangt hiervoor een subsidie van maximum 200 euro...

Elk Telt stimuleert een innovatieve projectmatige aanpak en resultaatsgerichte samenwerking op het grondgebied van Roeselare.

Projectsubsidie Elk Telt

Deze subsidie biedt ondersteuning aan sociale...

Welzijn en Gezondheid

Als je een laag inkomen hebt en van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning verhuist, kan je een tegemoetkoming in de huurprijs ontvangen. Dit heet de 'huursubsidie'. De nieuwe woning huur je op de private huurmarkt of bij een...

Ben je 65 jaar of ouder en heb je hulp nodig om eten te maken, je woning te onderhouden, je te verplaaten… dan kan je een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood aanvragen (voorheen Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden). 

Dit kan als je nog thuis woont, maar ook als je in een...

Met deze subsidie ondersteunt de stad Roeselare het vrijwilligerswerk in de consultatiebureaus voor het jonge kind.

Met deze subsidie ondersteunt de stad de Roeselaarse kinderopvanginitiatieven die schoolgaande kinderen opvangen. 

Stad Roeselare geeft een sociaal-pedagogische toelage: 

 • voor kinderen 'met een specifieke ondersteuningsbehoefte' (tot en met de leeftijd van 21 jaar)
 • voor personen "onder ...

Naar school gaan en studeren kost geld. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage.

Meer info over de studietoelage lees je op de Welzijnswijzer. 

Met het oog op een zachte stad waar ook in onze scholen ruimte is voor groen, haakt de Stad haar subsidiekarretje vast aan dat van de Provincie West-Vlaanderen. Het bestaande stedelijke subsidiereglement 'Groen op school' werd herzien en gekoppeld aan het...

Stad Roeselare voorziet het komende jaar 250.000 euro om de kinderopvang voor kinderen tot drie jaar te ondersteunen. Een studie die de Stad liet uitvoeren, wees uit dat de financiële leefbaarheid van de sector onder grote druk staat. Om de kinderopvang een hart onder de riem te steken, voorziet...

Stad Roeselare verleent jaarlijks een toelage voor de aankoop van extra restafvalzakken voor inwoners van Roeselare die lijden aan incontinentie of die thuisdialyse (peritoneale dialysetechniek) toepassen.

De subsidie is een tussenkomst in de reiskosten voor chronisch zieken en/of personen met een handicap die aan een aangepaste vakantie deelnemen.

Meer info over deze subsidie lees je op de...

Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven aan een gezinslid, familie, partner, een buur, … die zwaar zorgbehoevend is. We spreken van mantelzorg als de zorg die wordt gegeven vrijwillig, van lange duur en intensief is.

Naast de mantelzorgpremie ondersteunt Stad Roeselare mantelzorgers ook...

Elk Telt stimuleert een innovatieve projectmatige aanpak en resultaatsgerichte samenwerking op het grondgebied van Roeselare.

Projectsubsidie Elk Telt

Deze subsidie biedt ondersteuning aan sociale...

Gezinnen met een laag inkomen die al vier jaar of langer wachten op een sociale woning en in een private huurwoning wonen, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

Het Welzijnshuis...

Als je een handicap hebt, kun je moeilijkheden hebben om voor een inkomen te zorgen. Het kan zijn dat je niet méér kan verdienen dan 1/3de van wat een gezonde persoon kan verdienen. Ben jij in die situatie, dan kun je recht hebben op een minimuminkomen, de inkomensvervangende...

Milieu en Energie

Met het oog op een zachte stad waar ook in onze scholen ruimte is voor groen, haakt de Stad haar subsidiekarretje vast aan dat van de Provincie West-Vlaanderen. Het bestaande stedelijke subsidiereglement 'Groen op school' werd herzien en gekoppeld aan het...

De Stad Roeselare verleent een subsidie voor de opmaak van een energierapport op maat van elke individuele organisatie. Je leest hier of je in aanmerking komt voor de subsidie. 

De Stad doet heel wat om de doelstellinge van haar klimaatprogramma te realiseren. In de gezamenlijke omslag...

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?